Voorwaarden van fijn bevallen

Algemene voorwaarden

Van Fijn Bevallen, gevestigd te Susteren
Door het boeken van een cursus of een consult bij Fijn Bevallen geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

Fijn Bevallen garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met Fijn Bevallen.

Betaling

Na aanmelding dient er een aanbetaling van €50,- te worden gedaan op rekeningnummer
NL36 RABO 0117 7384 92 van Fijn Bevallen in Susteren. U reserveert hiermee een consult of een trainingsplaats voor U en uw partner. Het resterende bedrag dient uiterlijk 1 week voor aanvang gestort te worden.

Als het volledige bedrag aan lesgeld is betaald, ontvangt u een bewijs van betaling. Deze kunt u indienen bij uw ziektekostenverzekeraar. Afhankelijk van je verzekering kun je een vergoeding ontvangen. Vraag hiernaar bij uw verzekeraar. Fijn Bevallen behandelt zelf geen opdrachten van verzekeraars.

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst door Fijn Bevallen, is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde cursusbedrag, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling overeengekomen zijn. Fijn Bevallen is niet genoodzaakt tot terugbetaling van het cursusgeld indien zij heeft voldaan aan hier genoemde voorwaarden

Fijn Bevallen behoudt zich het recht voor om cursist de toegang tot de cursus te weigeren indien niet is voldaan aan de gestelde betalingstermijn.

Alle op de website, folder of flyer genoemde prijzen zijn inclusief btw. Fijn Bevallen behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen.

Annulering

Annulering van de cursus of een consult is mogelijk tot 1 week voor de aanvang van de cursus of consult. Daarna wordt de aanbetaling niet gerestitueerd.

Gegevensbeheer

Indien u een cursus boekt bij Fijn Bevallen, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Fijn Bevallen. Fijn Bevallen houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Uitvoering

Fijn Bevallen neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, niet een resultaatsverplichting. Fijn Bevallen zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

Indien Fijn Bevallen haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Fijn Bevallen het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

Fijn Bevallen heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

Fijn Bevallen streeft ernaar om een geplande consult, groepscursus, privé-cursus of herhalingscursus te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde bijeenkomst echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Fijn Bevallen hiervoor jegens de cliënt niet aansprakelijk. Fijn Bevallen zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus. Indien Fijn Bevallen niet in staat is een vervangende cursus of consult aan te bieden, heeft de cliënt recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld.

Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Fijn Bevallen zich het recht voor de cursusprogramma tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

Opleidingsmateriaal

Op het verstrekte opleidingsmateriaal is auteursrecht van toepassing.
Eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op de CD welke gewaarmerkt zijn met of het logo cq de naam van HypnoBirthing® The Mongan Method berusten altijd bij The HypnoBirthing ® Institute.

Het materiaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik van de cliënt en mag zonder toestemming niet worden gekopieerd, verspreid of worden gebruikt dan wel worden afgestaan aan derden. Het materiaal dient geen ander doel dan ondersteuning van de opleiding en verrijking van kennis van de cliënt.

Geheimhouding

Zowel Fijn Bevallen als de cliënt verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijke karakter moet worden begrepen.

Aansprakelijkheid

Fijn Bevallen sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.